Prehlásenie o ochrane osobných údajov
skhrcsendehuplsltr
 • Henrich Ravas – Agrovest
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  +421 908 719 305
 • Henrich Ravas – Agrovest
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  +421 908 719 305

separator

 1. Všeobecné informácie k zásadám ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spoločnosťou Henrich Ravas – Agrovest, so sídlom Rybky 111, 90604 Rybky, Slovensko, ku ktorému prichádza na webovej stránke www.agrovest.sk alebo na profile spoločnosti Henrich Ravas – Agrovest na sociálnych sieťach (ďalej ako „webová stránka“).  Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov spolu ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď najmä na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané a aké sú Vaše práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.  Tieto Zásady Vám poskytujú aj ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a predstavujú tak splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 13, ako aj podľa článku 14 Nariadenia týkajúcej sa spracúvania osobných údajov na webovej stránke. Podmienky spracúvania osobných údajov, ku ktorému prichádza mimo webovej stránky, sú upravené vo všeobecných zásadách ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa a v iných interných predpisoch prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov.

 1. Kto je prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť Henrich Ravas – Agrovest,  so sídlom Rybky 111, 90604 Rybky, Slovensko, IČO: 33516243, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senica, číslo živnostenského registra 205-9541 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese Henrich Ravas – Agrovest, Rybky 111, 90604 Rybky, Slovensko, alebo e-mailom na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 1. Na aké účely a na akom právnom základe spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete nižšie.

Posielanie newslettru

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Popis: Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak sa prihlásite na odber newslettru na webovej stránke a udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. V prípade, ak by ste Prevádzkovateľovi za týmto účelom súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov neudelili, Prevádzkovateľ by Vám nemohol newsletter posielať.

Doba uchovania: 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Odpovedanie na žiadosti adresované Prevádzkovateľovi prostredníctvom správy odoslanej cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo prostredníctvom sociálnych sietí

Právny základ: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia, spočívajúci v záujme Prevádzkovateľa na odpovedaní na žiadosti a správy dotknutých osôb, ktoré adresujú Prevádzkovateľovi, v rámci bežnej obchodnej komunikácie.

Popis: Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak ho so svojou požiadavkou kontaktujete prostredníctvom správy odoslanej cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo cez správu na sociálnej sieti.

Doba uchovania: 3 mesiace odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia účelu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Prijímanie a vybavovanie cenových ponúk

Právny základ: Plnenie zmluvných povinností (vrátane predzmluvných vzťahov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Popis: Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak si prostredníctvom formuláru cenovej ponuky na webovej stránke, správy na sociálnej sieti, kontaktnej e-mailovej adresy alebo telefonicky objednáte u Prevádzkovateľa služby.

Doba uchovania: Do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, minimálne 3 roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

Meranie návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy uskutočňované prostredníctvom analytických a retargetingových cookie súborov

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Popis: Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak na webovej stránke pri Vašej návšteve povolíte využívanie analytických a retargetingových cookie súborov, čím zároveň udelíte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za uvedeným účelom.

Doba uchovania: 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Prevádzkovateľ dbá na to, aby pri každom účele spracúvania Vašich osobných údajov bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov. V súvislosti so zabezpečením osobných údajov preto prijal Prevádzkovateľ Internú smernicu o ochrane osobných údajov, v ktorej sú bližšie špecifikované bezpečnostné opatrenia, ktoré boli Prevádzkovateľom prijaté za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov.

 1. Aké Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby plnil prípadné zmluvné a zákonné požiadavky, spracúval osobné údaje, na spracúvaní ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje v prípade, ak mu na ich spracúvanie udelíte súhlas vždy len takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov, menovite: meno, priezvisko, tel. č., e-mail,  kontaktná adresa, príslušnosť k organizácií, online identifikátory (IP adresa, aktivita na webovej stránke) a iné osobné údaje, ktoré mu poskytnete.

 1. Z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom webovej stránky získava Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje priamo od Vás, v prípade ak mu ich samy poskytnete (napr. odoslaním žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo prihlásením sa na odber newsletteru) alebo priamo pri Vašej návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa (online identifikátory).

 1. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba v zmysle ustanovení Nariadenia nasledujúce práva:

Právo na prístup

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu

Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania

V určitých prípadoch máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov. Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo odvolať súhlas

Ak vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste ho Prevádzkovateľovi udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.

Právo podať sťažnosť alebo podnet

V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 1. Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť Vaše práva?

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

 • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Henrich Ravas – Agrovest, Rybky 111, 90604 Rybky, Slovensko,
 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 1. Využíva prevádzkovateľ profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov na webovej stránke nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 1. Sú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prichádza v niektorých prípadoch k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín:

ak sa prihlásite na odber newslettru, Vaše osobné údaje sú prenášané do USA, spoločnosti The Rocket Science Group, LLC, ktorá je prevádzkovateľom služby Mailchimp, ktorú Prevádzkovateľ využíva pri distribúcií newslettrov,

v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním analytických cookie súborov, Vaše osobné údaje budú prenášané do USA, spoločnosti Google LLC, ktrorá je poskytovateľom služy Google Analytics, ktorú Prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke Prevádzkovateľa,

v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti, Vaše osobné údaje budú prenášané do USA, spoločnostiam Facebook Inc. a LinkedIn Corporation, ktoré sú prevádzkovateľmi sociálnych sietí Facebook a LinkedIn.

Prenos Vašich osobných údajov je vo všetkých vyššie uvedených prípadoch zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločností, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané, v programe EU-US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov.

 1. Komu prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci alebo iným príjemcom, ktorí sú oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje. K týmto príjemcom patria súdy alebo orgány činné v trestnom konaní.

K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (Facebook Inc. a LinkedIn Corporation) a spoločnosť Google, LLC, ktorá je poskytovateľom služby Google Analytics, slúžiacej na meranie návštevnosti webovej stránky Prevádzkovateľa.

Sprostredkovatelia

V niektorých prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa v súčasnosti sú: spoločnosť poskytujúca hostingové služby (webovej stránky a e-mailov) a spoločnosť zabezpečujúca distribúciu newslettrov.

 1. Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.02.2021.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.

Kontaktný formulár

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlasím

 https

 

 

 

created by: Marek Sarvas